MENU

Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna to szczególny rodzaj kontaktu terapeuty i klienta, w trakcie którego dokonuje się proces leczenia. Terapia odbywa się poprzez regularne spotkania terapeutyczne, odbywające się zazwyczaj raz w tygodniu. Unikalność i niepowtarzalność procesu terapeutycznego wynika z kontaktu dwóch indywidualności jakimi są klient i jego terapeuta z całym bagażem ich osobistych doświadczeń.
W ramach terapii indywidualnej tworzy się między pacjentem a psychoterapeutą relacja, opierająca się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię.

Głównym celem psychoterapii jest usunięcie lub osłabienie objawów choroby (lęki, niepokój, wewnętrzny, stany napięcia emocjonalnego, zaburzenia snu, łaknienia, nieśmiałość w interakcjach społecznych, poczucie pustki i beznadziei, itp.) w celu odzyskania przez klienta poczucia sprawowania kontroli nad swoim życiem i poszerzania zakresu wolności osobistej w dokonywanych wyborach.
Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.

 

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa jest alternatywą dla psychoterapii indywidualnej. Polega ona na systematycznych spotkaniach grupy pacjentów, w których uczestniczy jeden lub dwóch psychoterapeutów. Terapeuci swoimi interwencjami uruchamiają proces leczenia pacjentów. Rolą terapeutów jest dbanie o proces terapeutyczny, jednak leczenie odbywa się tu poprzez kontakt ze swego rodzaju fenomenem jakim jest grupa.

Celem terapii grupowej jest przepracowywanie własnych problemów. Obecność innych pacjentów grupy terapeutycznej pomaga poprzez oddziaływania jakie wywierają na siebie nawzajem. Poprzez uczestnictwo w grupie terapeutycznej pacjent ma możliwość zrozumienia, że inni mają podobne dolegliwości, co zmniejsza poczucie osamotnienia w chorobie, umożliwiając nawiązywanie nowych kontaktów społecznych.

Wymiana doświadczeń, różnorodność, a także informacje zwrotne, jakich sobie wzajemnie udzielają w ramach pracy w grupie, wspiera innych pacjentów zarówno w samorozwoju, jak i w rozwiązywaniu własnych problemów. Terapeutyczne oddziaływanie grupy wpływa na zmianę postaw, nabywanie umiejętności spójnego pełnienia ról społecznych, świadomość własnych i innych ludzi potrzeb, trwałość więzi emocjonalnych z osobami znaczącymi, poczucie własnej atrakcyjności.