MENU

Oferta

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna to szczególny rodzaj kontaktu terapeuty i klienta, w trakcie którego dokonuje się proces leczenia. Terapia odbywa się poprzez regularne spotkania terapeutyczne, odbywające się zazwyczaj raz w tygodniu. Unikalność i niepowtarzalność procesu terapeutycznego wynika z kontaktu dwóch indywidualności jakimi są klient i jego terapeuta z całym bagażem ich osobistych doświadczeń.
W ramach terapii indywidualnej tworzy się między pacjentem a psychoterapeutą relacja, opierająca się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię.

Głównym celem psychoterapii jest usunięcie lub osłabienie objawów choroby (lęki, niepokój, wewnętrzny, stany napięcia emocjonalnego, zaburzenia snu, łaknienia, nieśmiałość w interakcjach społecznych, poczucie pustki i beznadziei, itp.) w celu odzyskania przez klienta poczucia sprawowania kontroli nad swoim życiem i poszerzania zakresu wolności osobistej w dokonywanych wyborach.
Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.

 

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa jest alternatywą dla psychoterapii indywidualnej. Polega ona na systematycznych spotkaniach grupy pacjentów, w których uczestniczy jeden lub dwóch psychoterapeutów. Terapeuci swoimi interwencjami uruchamiają proces leczenia pacjentów. Rolą terapeutów jest dbanie o proces terapeutyczny, jednak leczenie odbywa się tu poprzez kontakt ze swego rodzaju fenomenem jakim jest grupa.

Celem terapii grupowej jest przepracowywanie własnych problemów. Obecność innych pacjentów grupy terapeutycznej pomaga poprzez oddziaływania jakie wywierają na siebie nawzajem. Poprzez uczestnictwo w grupie terapeutycznej pacjent ma możliwość zrozumienia, że inni mają podobne dolegliwości, co zmniejsza poczucie osamotnienia w chorobie, umożliwiając nawiązywanie nowych kontaktów społecznych.

Wymiana doświadczeń, różnorodność, a także informacje zwrotne, jakich sobie wzajemnie udzielają w ramach pracy w grupie, wspiera innych pacjentów zarówno w samorozwoju, jak i w rozwiązywaniu własnych problemów. Terapeutyczne oddziaływanie grupy wpływa na zmianę postaw, nabywanie umiejętności spójnego pełnienia ról społecznych, świadomość własnych i innych ludzi potrzeb, trwałość więzi emocjonalnych z osobami znaczącymi, poczucie własnej atrakcyjności.

 

SOCJOTERAPIA

Socjoterapia to jedna z form pomocy psychopedagogicznej adresowana do różnych grup dzieci i młodzieży. Rozumiana jest jako proces ukierunkowany na leczenie występujących zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania niektórych zaburzeń emocjonalnych. Zmiana dokonuje się w toku spotkań grupowych, których podstawowym celem jest stworzenie uczestnikom warunków do zaistnienia procesu korekcji swojego postępowania, na co składa się:

 • przebudowa negatywnych sądów poznawczych o sobie i innych
 • przeżycie emocjonalnego korektywnego doświadczenia będącego alternatywą dla wcześniej przeżytych urazów
 • wypróbowanie nowych efektywnych wzorców zachowań.

 

SZKOLENIA, WARSZTATY Z ZAKRESU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ORAZ TRENINGI ROZWOJU OSOBISTEGO

Są to zajęcia, które w zależności od wiedzy i umiejętności uczestników pozwalają na nabywanie i uzupełnianie wiedzy z zakresu umiejętności społecznych (m.in. komunikacji międzyludzkiej, motywacji, budowania relacji z innymi, autoprezentacji, radzenia sobie z emocjami, postępowania w sytuacjach trudnych, etc.), umożliwiają zdobywanie osobistych doświadczeń oraz udoskonalanie określonych umiejętności poprzez praktyczne działanie z wykorzystaniem aktywności i współdziałania uczestników. A wszystko po to, aby poznawać siebie, być bardziej świadomym swoich możliwości i ograniczeń, lepiej rozumieć siebie, rozwijać własne umiejętności porozumiewania się z ludźmi, budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi.

 

KONSULTACJE I PORADNICTWO PSYCHOPEDAGOGICZNE

Konsultacje i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne można porównać do konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu.

Konsultacje to wstępne spotkania z psychoterapeutą, który pomaga zdefiniować podstawowe trudności osoby zgłaszającej się. Służą także określeniu jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy dla określonego rodzaju trudności i danej osoby. Specjalista wstępnie zdiagnozuje z czego trudność może wynikać, jeśli to będzie konieczne pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.

Poradnictwo psychologiczne obejmuje kilka lub kilkanaście spotkań, w trakcie których psychoterapeuta pomaga omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać aktualnie trudną sytuację. Poradnictwo psychologiczne ułatwia zrozumienie siebie i swojej sytuacji życiowej oraz zrozumieniu innych osób. Pozwala na uzyskanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, pomaga ustalić cele i kroki działania, pozwala uporządkować co jest najważniejsze w danym momencie dla pacjenta, umożliwia przejście przez naturalne kryzysy rozwojowe czy inne trudne sytuacje życiowe wynikające ze zdarzeń losowych czy innych.

Z konsultacji i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego warto skorzystać, gdy:

 • doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi itp.
 • przeżywa się konflikty i kryzysy w relacjach interpersonalnych
 • przeżywa się kryzysy w sytuacjach trudnych (związanych z m.in. rozstaniem, rozwodem, ślubem)
 • doświadcza się trudności w pracy
 • odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (np. nudności, bóle głowy, brzucha, drętwienie dłoni itp.)
 • doświadcza się kłopotów z jedzeniem, cierpi się z powodu anoreksji, bulimii i otyłości
 • kiedy doświadcza się przemocy fizycznej, seksualnej, instytucjonalnej
 • jest się zainteresowanym samopoznaniem, kształtowaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia
 • doświadcza się kłopotów z wychowywaniem dzieci.